Prof. Dr. Pieter Baeyens

 

ADHD in het onderwijs: ‘Wat kunnen (en moeten) wij voor u doen?’

Eén van de domeinen waar de beperkingen van ADHD-symptomen het sterkst tot uiting komen, is het onderwijs. Gezien het democratiserende belang van onderwijs wordt er terecht (steeds meer) aandacht besteed aan de typische verschijningsvormen van ADHD in een schoolcontext, de prognose van leerlingen met ADHD in termen van slaagkansen voor een einddiploma, alsook aan (de zoektocht naar) effectieve klasinterventies en ondersteuningsvormen. Minstens 3 tendensen tekenen zich hierbij af.

Ten eerste, blijft de aandacht niet langer beperkt tot ADHD in het lager of secundair onderwijs. Recent neemt de interesse toe in studenten met ADHD in het hoger onderwijs. In deze bijdrage schetsen we het beeld.

Ten tweede, verschuift de klemtoon ook van een focus op tekorten in vaardigheden bij een leerling naar een focus op een afstemmingsprobleem tussen kenmerken van de leerling én van de onderwijsomgeving. In deze bijdrage staan we stil bij de voorwaarden voor selectie en implementatie van effectieve faciliteiten en UDL-principes.

Ten slotte, stellen we ook groeiende aandacht vast voor de attitude van leerkrachten en leerlingen ten aanzien van ADHD. Het sociale klimaat en het begrip voor de beperkingen van de stoornis komen vaak onder druk te staan door vernietigende uithalen in de media die zelfs het bestaan van ADHD betwisten en daardoor (ongewild) de lijdensdruk van heel wat jongeren en hun omgeving miskennen.