Een nota in de agenda, strafstudie … elke leerling heeft het misschien wel eens meegemaakt. Maar wat als dit vaak voorkomt of wanneer het echt misloopt en een leerling van school dreigt gestuurd te worden omwille van zijn gedrag? Wat zijn dan de rechten en plichten van een leerling?

Schoolreglement
Veel informatie over de rechten en plichten van een leerling op school kan je vinden in het schoolreglement. Elke school, zowel basisschool als secundaire school, is verplicht om een schoolreglement te hebben. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten van leerlingen, ouders en school terug te vinden. Daarom is het bij inschrijving op een school heel belangrijk om aandacht te besteden aan het schoolreglement. In het schoolreglement staan naast praktische afspraken over het evaluatiestelsel, de vakantie- en verlofregeling, de lesspreiding … ook het orde- en tuchtreglement. Deze geven aan welk gedrag de school van de leerling verwacht en welke maatregelen genomen worden indien de leerling zich hier niet aan houdt. Bij inschrijving en bij elk begin van een schooljaar krijgen ouders en meerderjarige leerlingen het schoolreglement ter ondertekening voorgelegd. Zij kunnen weigeren om dit te tekenen, maar dan heeft de school het recht om de inschrijving te weigeren.

Ordemaatregelen
Het ordereglement van een school bevat een opsomming van ordemaatregelen die van kracht gaan wanneer een leerling gedrag stelt dat de goede werking van de school of het lesverloop verhindert. Ze helpen de leerling zijn gedrag te verbeteren en aan te passen. Enkele voorbeelden van ordemaatregelen zijn strafschrijven of nablijven. Een ordemaatregel heeft altijd een opvoedkundig karakter en mag niet verhinderen dat de leerling het onderwijs volgt.
Tegen een ordemaatregel kunnen ouders geen beroep aantekenen. Alle personeelsleden van de school die daartoe zijn gemandateerd door de inrichtende macht, mogen een ordemaatregel nemen.

Tuchtmaatregelen
In het tuchtreglement staat de tuchtprocedure en de mogelijke maatregelen beschreven. De school kan beslissen om deze procedure te starten wanneer het gedrag van een leerling zo storend is dat er geen onderwijs meer mogelijk is of dat de school niet meer in staat is haar opvoedingsproject uit te voeren. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn de tijdelijke uitsluiting en de definitieve uitsluiting. Voor een tuchtprocedure in gang wordt gezet, moet de leerling (en zijn ouders) eerst gehoord worden over zijn gedrag. Hierbij mag een advocaat aanwezig zijn. De maatregelen die genomen worden, moeten overeenkomen met de ernst van de feiten en moeten uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn nadat de feiten ontdekt zijn. De beslissing om een tuchtprocedure te starten moet voor ze van start gaat schriftelijk gemotiveerd worden. Ouders hebben ook het recht op inzage in het tuchtdossier van hun kind. Wanneer een leerling van school verandert, mag zijn tuchtdossier niet overgedragen worden naar een andere school.

Wil u graag het volledige artikel lezen, abonneer u dan op ZitStil magazine!