Print deze pagina Print deze pagina

Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD, zoals onder andere – maar niet gelimiteerd tot – jongeren, volwassenen, ouders en familieleden van personen met ADHD, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen – optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.

Centrum ZitStil streeft naar gelijkheid van kansen, het doorbreken van sociaal isolement en naar het vergroten van maatschappelijke participatie.

Centrum ZitStil organiseert activiteiten en ontwikkelt en implementeert producten, diensten en methoden, zowel in de sector van en volgens de methode van het sociaal-cultureel werk, als in de onderwijs- en opleidingssector. Begeleiding en coaching van/in de professionele loopbaan en in de gehele levensloop behoren ook tot de opdracht van de vereniging.

Centrum ZitStil komt op voor de belangen van mensen die geconfronteerd worden met ADHD.

Centrum ZitStil vervult een laboratoriumfunctie door het opvolgen en aansturen van gericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen en ideeën. Ze vervult een voorhoedefunctie bij maatschappelijke activering en beleidsvoorbereidend werk.