Een update (april 2016) van deze procedure, vind je hier: https://www.zitstil.be/nieuwsberichten/actualiteit/verhoogde-kinderbijslag-2016/

Ouders van kinderen onder 21 jaar met een aandoening die ‘een vermindering van hun lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid tot gevolg hebben’, kunnen een bijkomende kinderbijslag aanvragen. Dit wil zeggen dat je naast de gewone kinderbijslag maandelijks aanspraak kan maken op een toeslag. Hebt u recht op bijkomende kinderbijslag?

Wie heeft kans om dit te krijgen?

Sinds 1 mei 2009 krijgt elk kind met een handicap, ongeacht zijn geboortedatum verhoogde kinderbijslag. Om budgettaire redenen bleef de hervorming van de verhoogde kinderbijslag aanvankelijk beperkt tot kinderen geboren na 1 januari 1996. Vanaf 1 januari 2007 kwamen daar ook kinderen bij geboren na 1 januari 1993. Wie voor 1993 geboren was viel nog altijd uit de boot volgens de nieuwe evaluatie. Sinds 1 mei is dat verleden tijd. Wanneer uw kind voor 1993 geboren is en u denkt dat het in aanmerking kan komen voor verhoogde kinderbijslag in het nieuwe systeem, dient u best een aanvraag in. De medische dienst zal u namelijk niet automatisch uitnodigen voor een herziening. Ouders moeten zelf initiatief nemen. Ook wanneer uw kind voor 1993 geboren is en vandaag wel verhoogde kinderbijslag krijgt vanwege een medische ongeschiktheid van minstens 66%, kunt u zelf een herziening vragen.
De ‘ongeschiktheid’ van het kind is gebaseerd op drie pijlers. De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid kent punten toe aan de aandoening van het kind volgens ‘de mentale en fysieke ongeschiktheid’ (eerste pijler) en ‘de activiteit en de participatie van het kind’ (tweede pijler) en de ‘familiale belasting’ (derde pijler). Er kunnen maximum 36 punten behaald worden. Wanneer het totaal minstens 6 punten bedraagt voor de drie pijlers samen en/of 4 punten voor de eerste pijler, dan komt het kind in aanmerking voor de bijkomende kinderbijslag.

En ADHD?

Op basis van het oude stelstel was het zeer moeilijk om voor kinderen met ADHD bijkomende kinderbijslag te krijgen. In de nieuwe regeling gebeurt de inschatting van de problematiek anders en wordt er ook rekening gehouden met ‘de activiteit en de participatie van het kind’ (tweede pijler) en de ‘familiale belasting’ (derde pijler). Hierdoor maken meer kinderen en jongeren kans op een bijkomende kinderbijslag.
De praktijkervaringen die we horen van ouders van een kind met ADHD zijn verschillend. Sommige kinderen met ADHD komen in aanmerking om een bijkomende kinderbijslag te krijgen, anderen niet. De mate waarin er sprake is van een bijkomende stoornis (comorbiditeit) en de daaraan verbonden inspanning en kosten voor de behandeling, kunnen bepalend zijn voor het wel of niet in aanmerking komen voor een bijkomende kinderbijslag. In ieder geval is de procedure voor het verkrijgen van bijkomende kinderbijslag een complexe zaak en moet dit per dossier bekeken worden. Belangrijk is om een zo gedocumenteerd mogelijk dossier in te dienen.

Hoe vraag je dit aan?
Als je bijkomende kinderbijslag wilt aanvragen, neem je eerst contact op met een consulent van je kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever (voor zelfstandigen is dit de sociale verzekeringskas). Je consulent zal je dan de nodige formulieren toesturen. De ingevulde documenten stuur je terug naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Deze dienst beslist of je bijkomende kinderbijslag krijgt of niet. Zij neemt haar beslissing op basis van het toegestuurde dossier en kan je kind ook uitnodigen voor een medisch onderzoek. De uiteindelijke beslissing wordt meegedeeld aan het kinderbijslagfonds en zij stellen de ouders op de hoogte.
Op de erkenning staat een einddatum. Vijf maanden voor het verlopen van de erkenning zal het kinderbijslagfonds ambtshalve een nieuwe aanvraag indienen. Mogelijk kan je kind opnieuw uitgenodigd worden door de FOD Sociale Zekerheid voor een controleonderzoek. Op elk moment kan je als ouder een aanvraag indienen om de ernst van de aandoening van je kind te herzien. Hiervoor neem je weer contact op met de consulent van je kinderbijslagfonds en deze zal je de nodige documenten bezorgen.

Wat krijg je?
Het bedrag is afhankelijk van de evaluatie van de aandoening door de FOD Sociale Zekerheid. Deze wordt uitgedrukt in punten. De bedragen die hieraan gekoppeld zijn, variëren tussen 70 en 470 EUR.

Meer info kan je vinden op:
www.vaph.be , website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
www.socialsecurity.fgov.be , website van de FOD Sociale zekerheid