De discussie die in dit verband gevoerd wordt, bevindt zich derhalve op het snijvlak van psychiatrie en strafrecht. Als kennis- en expertisecentrum wil centrum ZitStil recente ontwikkelingen stimuleren en opvolgen zoals:

  • De toenemende aandacht voor de biologische factoren en de interactie ervan met familiale en omgevingsfactoren.
  • Onderzoek naar en implementatie van de forensische  psychiatrische en –psychologische evidence-based behandeling.
  • Onderzoek en behandeling met multidisciplinair karakter: justitie bv is ook op zoek naar aangepaste behandeling en is vragende partij voor samenwerking met de hulpverleningsinstanties.

Een beter begrip van het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag biedt meer mogelijkheden dergelijk gedrag te voorkomen en te behandelen. Vroegdetectie en vroeginterventie zijn cruciale begrippen. Wil men tijdig en voldoende adequaat intervenieren dan is het belangrijk dat ondermeer ten aanzien van persoonsgebonden factoren zoals ADHD, al of niet gepaard gaand met een comorbiditeit, een correcte diagnose en/of screening plaatsvindt. De huidige kennis van ADHD laat toe dat risicofactoren inherent aan zowel  de familiale als de bredere omgeving (vrienden, school…) beter worden ingeschat.

Een pleidooi dus voor meer kennis van ADHD en hoe deze ontwikkelingsstoornis zich verhoudt tav andere risicofactoren mbt disfunctioneel grensoverschrijdend gedrag. In deze specifieke context pleiten wij:

  • én voor meer wetenschappelijk onderzoek terzake
  • én voor het toegankelijk maken en verspreiden van deze kennis naar beleidsmakers, justitie en hulpverleners
  • én voor het meer beschikbaar stellen van adequate hulpverlening.


NAAR HET PROGRAMMA