3 behandelpijlers

Psycho-educatie

De eerste stap in de behandeling is psycho-educatie. Via psycho-educatie krijgen zowel het kind, de ouders, leerkrachten en andere sleutelfiguren in het leven van het kind zicht op wat ADHD is en wat de impact daarvan kan zijn. Vooral voor ouders en leerkrachten is een goed begrip noodzakelijk om eventueel te komen tot een aanpassing in het verwachtingspatroon en de aanpak. Pas als je begrijpt wat de stoornis inhoudt, kan je op zoek gaan naar allerhande ondersteuningsmiddelen om met de beperkingen om te gaan.

NB maart2015 wegwijs

Mediatietherapie

Een tweede stap in de behandeling is mediatietherapie. Hiermee wordt bedoeld dat er via de belangrijkste sleutelfiguren gewerkt wordt aan het gedrag van het kind of de jongere met ADHD. Zowel ouders thuis als leerkrachten op school hebben dus een belangrijke rol. Het opvoeden van kinderen met ADHD kan een hele uitdaging zijn. Kinderen met ADHD zullen vaker hinderlijk gedrag vertonen vanwege de kenmerken eigen aan ADHD. Hierdoor lokt hun gedrag vaak negatieve reacties uit in de omgeving en bestaat er een groter risico om in een negatieve spiraal terecht te komen. Omgaan met een kind met ADHD in het gezin of op school vraagt dus een meer bewuste aanpak. Via mediatietherapie kan er gezocht worden naar een betere afstemming tussen kind en context. Zowel ouders als leerkrachten kunnen op die manier leren hoe ze met bepaalde gedragingen kunnen omgaan, wat de noden zijn van kinderen met ADHD en hoe ze hen daarbij het best kunnen ondersteunen. Mediatietherapie volgt best de principes van gedragstherapie. Vaak zullen de ADHD-symptomen via deze therapie niet volledig verdwijnen. Wel leert men er beter mee omgaan en heeft het een positief effect op de relatie.

Medicatie

Een laatste stap in de behandeling is medicatie. Slechts bij zeer ernstige symptomen of bij gebrek aan verbetering na de inzet van psycho-educatie en gedragstherapie wordt geopteerd voor het gebruik van medicatie. Van alle behandelpijlers heeft medicatie het meeste effect op de symptomen van ADHD. Dit zijn slechts tijdelijke verbeteringen. Als het medicijn is uitgewerkt komen de symptomen terug. Ook kan het een tijdje duren voor de juiste dosis of het juiste middel is gevonden. Bovendien slaat de medicatie niet bij iedereen aan, wat soms voor teleurstelling kan zorgen. Het is daarom belangrijk om medicatie steeds te bekijken als een onderdeel van de behandeling naast de andere interventies.

De behandeling van ADHD vraagt een nauwgezette samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en behandelaars om deze te evalueren en bij te sturen indien nodig.

Aanbod centrum ZitStil

Centrum ZitStil heeft door de combinatie van jarenlange praktijkervaring en het opvolgen van wetenschappelijke ontwikkelingen heel wat expertise opgebouwd in het kader van de ondersteuning van ouders en leerkrachten.

Ondersteuning voor ouders

Om ouders te ondersteunen in het opvoeden van kinderen met ADHD, heeft centrum ZitStil een groot aanbod ontwikkeld: informatiesessies en workshops in verschillende regio’s in Vlaanderen en een groepsaanbod van psycho-educatie en trainingen in het centrum zelf. Zowel bij de infoavond als bij de psycho-educatie wordt ingegaan op de nood aan degelijke en wetenschappelijke informatie over wat ADHD is en wat de oorzaken en gevolgen zijn in het dagelijkse leven. Zo komen we tegemoet aan het belang van psycho-educatie als eerste stap in de behandeling. Bij de workshops rond opvoedingsondersteuning en de oudertrainingen voor ouders van kinderen/jongeren met ADHD, sluiten we aan bij de principes van mediatie via ouders. Meer informatie over de oudertrainingen van ouders van kleuters, kinderen en pubers, vind je hier

Ondersteuning voor scholen

Het is belangrijk dat de school tegemoet komt aan de specifieke onderwijsnoden van leerlingen met ADHD. Zowel op het niveau van basiszorg als op het niveau van de meer gespecialiseerde zorg kunnen scholen inzetten op de ondersteuning van leerlingen met ADHD. In het bestaande aanbod wordt vooral ingezet op psycho-educatie en gedragsaanpak op school. Wij spelen daarbij in op nieuwe ontwikkelingen en tendensen vanuit wetenschap én beleid. Met de invoering van het M-decreet voor het onderwijs, wordt formeel gestreefd naar een optimale participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen worden daarbij verplicht om een inspanning te leveren vanuit het handelingsgericht werken. Dit betekent onder andere dat naast de leerling, de leerkracht, de school en het CLB, ook de ouders een actieve en ernstig te nemen partner worden in de ondersteuning van hun kind op school. Er rijzen daarbij een heleboel vragen. Wat kunnen en mogen ouders vragen en verwachten van de school? Wat zijn de reële mogelijkheden en grenzen van scholen? Wat zijn veelvoorkomende spanningen en misverstanden tussen scholen én ouders? Hoe kunnen ouders en scholen positief met elkaar communiceren en samenwerken? Centrum ZitStil verzorgt vanaf september een aanbod voor scholen hieromtrent. De jarenlange ervaring in het werken met ouders én scholen, in het kader van ADHD, is daarbij een inspirerende bron! Wordt dus vervolgd.