Print deze pagina Print deze pagina

Centrum ZitStil gaat met de steun van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met een aantal enthousiaste scholen aan de slag om de samenwerking tussen leerkrachten en ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen in kaart te brengen en waar nodig deze te verbeteren. Het project loopt tot juni 2016.

Samenwerking school en ouders cruciaal

Een goede samenwerking tussen de school en de ouders draagt bij tot een betere relatie tussen leerkracht en kind.  Een kind dat zich goed voelt bij de leerkracht zal zich uiteraard ook beter inzetten voor de schooltaken en beter zijn best doen om zich te houden aan de schoolregels. Op die manier kan voorkomen worden dat deze leerlingen afhaken op school en zonder diploma op de arbeidsmarkt terecht komen.

projectzorgnetwerkenzitstil

Een goed samenwerkend netwerk rond leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen werkt beschermend. Het verhoogt de slaagkansen in het onderwijs én bevordert de maatschappelijke integratie en participatie nadien op de arbeidsmarkt.

In een eerste fase wordt de huidige samenwerking en communicatie tussen leerkrachten en ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een bevraging bij zowel leerkrachten als ouders. Op basis van de resultaten van de bevraging en een vergelijking van de manier waarop  beide groepen  de samenwerking evalueren zullen een aantal schoolspecifieke werkpunten worden geformuleerd.

Niet alleen woorden, ook daden

In een volgende fase worden leerkrachten en ouders uitgenodigd om samen te brainstormen. Het is daarbij de bedoeling om te komen tot een aantal concrete initiatieven die de samenwerking kunnen verbeteren. Daarbij wordt aangesloten bij de werkpunten die vanuit de bevraging zijn geformuleerd. Er wordt gestreefd naar de uitwerking en implementatie van enkele haalbare initiatieven die door de school, de leerkrachten én de ouders worden gedragen. Het project gaat dit voorjaar in uitvoering en kan al zeker rekenen op de medewerking van twee enthousiaste scholen. Ook met een aantal andere scholen zijn de gesprekken reeds in een vergevorderd stadium.